Site-specific N-glycosylation Characterization of Recombinant SARS-CoV-2 Spike Proteins using High-Resolution Mass Spectrometry (2020)

Yong Zhang, Wanjun Zhao, Yonghong Mao, Shisheng Wang, Yi Zhong, Tao Su, Meng Gong, Xiaofeng Lu, Jingqiu Cheng, Hao Yang
Mol Cell Proteomics, 2020 vol.20:100058

Nothing to display