Site-specific N-glycosylation Characterization of Recombinant SARS-CoV-2 Spike Proteins using High-Resolution Mass Spectrometry (2020)

Yong Zhang, Wanjun Zhao, Yonghong Mao, Shisheng Wang, Yi Zhong, Tao Su, Meng Gong, Xiaofeng Lu, Jingqiu Cheng, Hao Yang
Mol Cell Proteomics, 2020 vol.20:100058


221.2 Da
    1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
424.4 Da
    2 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
545.5 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
570.5 Da
    2 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
586.5 Da
    1 x 2 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
707.6 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
732.7 Da
    1 x 2 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
748.7 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
    2 x 2 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
869.8 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
894.8 Da
    2 x 2 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
910.8 Da
    3 x 2 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
990.8 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1057.0 Da
Loading ...
Loading ...
    3 x 2 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1073.0 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
    4 x 2 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1114.0 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
    3 x 3 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1155.1 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1219.1 Da
    4 x 2 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1235.1 Da
    5 x 2 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1260.2 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
    3 x 3 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1276.2 Da
    4 x 3 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1301.2 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1317.2 Da
    3 x 4 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1381.3 Da
Loading ...
Loading ...
    5 x 2 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1397.3 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
    6 x 2 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1397.3 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1406.3 Da
Loading ...
Loading ...
1422.3 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
    4 x 3 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1438.3 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
    5 x 3 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1463.4 Da
Loading ...
Loading ...
    3 x 4 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1477.2 Da
    6 x 2 x 1 x P    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1479.4 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
    4 x 4 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1502.4 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1520.4 Da
    3 x 5 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1543.4 Da
    6 x 2 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1543.4 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1559.4 Da
    7 x 2 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1559.4 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1567.4 Da
    4 x 3 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1568.5 Da
Loading ...
Loading ...
    4 x 3 x 2 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1584.5 Da
    5 x 3 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1600.5 Da
    6 x 3 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1600.5 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1608.5 Da
    3 x 4 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1609.5 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...