Type 2 lactosamine alpha-2,3-sialyltransferase

Taxonomy : Homo sapiens

Nothing to display