Export CSV

    Protein

  • Prosaposin / Homo sapiens    P07602