Prostaglandin-h2 d-isomerase

Taxonomy : Homo sapiens

Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...

1520.4 Da
    3 x 5 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1583.4 Da
    4 x 3 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1641.5 Da
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1666.6 Da
    3 x 5 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1682.6 Da
    4 x 5 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1721.5 Da
    8 x 2 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1723.6 Da
    3 x 6 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1770.6 Da
    4 x 4 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1787.7 Da
    5 x 4 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1828.7 Da
    4 x 5 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1844.7 Da
    5 x 5 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1883.7 Da
    9 x 2 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1885.8 Da
    4 x 6 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1891.7 Da
    6 x 3 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1907.7 Da
    6 x 3 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1916.8 Da
    4 x 4 x 1 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1926.8 Da
    3 x 7 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1932.8 Da
    5 x 4 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1933.8 Da
    5 x 4 x 2 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1948.8 Da
    5 x 4 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1949.8 Da
    6 x 4 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1957.8 Da
    3 x 5 x 1 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1965.8 Da
    7 x 4 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1973.8 Da
    4 x 5 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1974.8 Da
    4 x 5 x 2 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1989.8 Da
    4 x 5 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1990.8 Da
    5 x 5 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2006.8 Da
    6 x 5 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2015.9 Da
    3 x 6 x 2 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2031.9 Da
    4 x 6 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2037.9 Da
    6 x 3 x 1 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2045.8 Da
    10 x 2 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2053.9 Da
    6 x 3 x 1 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2062.9 Da
    4 x 4 x 2 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2078.9 Da
    5 x 4 x 1 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2088.9 Da
    4 x 7 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2094.9 Da
    6 x 4 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2094.9 Da
    5 x 4 x 1 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2095.9 Da
    6 x 4 x 2 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2111.9 Da
    7 x 4 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2120.0 Da
    4 x 5 x 1 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2136.0 Da
    5 x 5 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2137.0 Da
    5 x 5 x 2 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2152.0 Da
    5 x 5 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2153.0 Da
    6 x 5 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2161.0 Da
    3 x 6 x 1 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2162.0 Da
    3 x 6 x 3 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2169.0 Da
    7 x 5 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2177.0 Da
    4 x 6 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2177.0 Da
    3 x 6 x 1 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2224.0 Da
    5 x 4 x 2 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2225.1 Da
    5 x 4 x 2 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2240.0 Da
    5 x 4 x 1 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2241.1 Da
    6 x 4 x 1 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2256.0 Da
    5 x 4 x 2 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2258.1 Da
    7 x 4 x 2 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2265.1 Da
    4 x 5 x 2 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2266.1 Da
    4 x 5 x 2 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2281.1 Da
    4 x 5 x 1 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2282.1 Da
    5 x 5 x 1 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2283.1 Da
    5 x 5 x 3 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2298.1 Da
    6 x 5 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2299.1 Da
    6 x 5 x 2 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2307.2 Da
    3 x 6 x 2 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2314.1 Da
    6 x 5 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2315.1 Da
    7 x 5 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2323.2 Da
    3 x 6 x 2 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2340.2 Da
    5 x 6 x 2 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2370.1 Da
    12 x 2 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2370.2 Da
    5 x 4 x 1 x 2 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2371.2 Da
    5 x 4 x 3 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2372.2 Da
    7 x 6 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2381.2 Da
    4 x 7 x 2 x