Apolipoprotein D

Taxonomy : Homo sapiens

Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...

910.8 Da
    3 x 2 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1057.0 Da
    3 x 2 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1114.0 Da
    3 x 3 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1219.1 Da
    4 x 2 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1235.1 Da
    5 x 2 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1276.2 Da
    4 x 3 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1317.2 Da
    3 x 4 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1422.3 Da
    4 x 3 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1438.3 Da
    5 x 3 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1520.4 Da
    3 x 5 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1559.4 Da
    7 x 2 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1567.4 Da
    4 x 3 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1568.5 Da
    4 x 3 x 2 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1584.5 Da
    5 x 3 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1641.5 Da
    5 x 4 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1713.6 Da
    4 x 3 x 1 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1721.5 Da
    8 x 2 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1729.6 Da
    5 x 3 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1746.6 Da
    6 x 3 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1770.6 Da
    4 x 4 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1787.7 Da
    5 x 4 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1883.7 Da
    9 x 2 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1885.8 Da
    4 x 6 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1891.7 Da
    6 x 3 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1932.8 Da
    5 x 4 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1933.8 Da
    5 x 4 x 2 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1949.8 Da
    6 x 4 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
1973.8 Da
    4 x 5 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2006.8 Da
    6 x 5 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2015.9 Da
    3 x 6 x 2 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2031.9 Da
    4 x 6 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2078.9 Da
    5 x 4 x 1 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2079.9 Da
    5 x 4 x 3 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2094.9 Da
    6 x 4 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2111.9 Da
    7 x 4 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2153.0 Da
    6 x 5 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2161.0 Da
    3 x 6 x 1 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2178.0 Da
    4 x 6 x 2 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2194.0 Da
    5 x 6 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2210.0 Da
    6 x 6 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2224.0 Da
    5 x 4 x 2 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2225.1 Da
    5 x 4 x 2 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2241.1 Da
    6 x 4 x 1 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2242.1 Da
    6 x 4 x 3 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2298.1 Da
    6 x 5 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2307.2 Da
    3 x 6 x 2 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2323.2 Da
    3 x 6 x 2 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2370.1 Da
    12 x 2 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2370.2 Da
    5 x 4 x 1 x 2 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2371.2 Da
    5 x 4 x 3 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2372.2 Da
    7 x 6 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2386.2 Da
    5 x 4 x 1 x 1 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2413.2 Da
    6 x 7 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2427.2 Da
    5 x 5 x 2 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2428.2 Da
    5 x 5 x 2 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2444.2 Da
    6 x 5 x 1 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2452.3 Da
    3 x 6 x 1 x 2 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2460.2 Da
    6 x 5 x 1 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2501.3 Da
    6 x 6 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2516.3 Da
    5 x 4 x 2 x 2 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2518.3 Da
    7 x 6 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2589.4 Da
    6 x 5 x 2 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2590.4 Da
    6 x 5 x 2 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2606.4 Da
    7 x 5 x 1 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2616.4 Da
    6 x 8 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2647.4 Da
    6 x 6 x 1 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2663.4 Da
    7 x 6 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2735.5 Da
    6 x 5 x 1 x 2 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2736.5 Da
    6 x 5 x 3 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2809.6 Da
    7 x 6 x 1 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2880.6 Da
    6 x 5 x 3 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2897.6 Da
    7 x 5 x 1 x 2 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2938.7 Da
    6 x 6 x 1 x 2 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...